วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การบ้านประจำสัปดาห์ที่ 9


การบ้านประจำสัปดาห์ที่
9

1.การประสานงานมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

คำตอบ ประเภทของการประสานงาน (Types of Coordination) แบ่งได้ 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

1.) การประสานงานภายในองค์การและภายนอกองค์การ การประสานงานภายในองค์การ หมายถึง การประสานงานภายในหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ ส่วนการประสานงานภายนอกองค์การเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือการติดต่อกับบุคลภายนอกต่าง ๆ

2.) การประสานงานในแนวดิ่ง และการประสานงานในแนวราบ

การประสานงานในแนวดิ่ง (Vertical) หมายถึง การประสานงานจากผู้บังคับบัญชามาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Top down) และการประสานงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา (Bottom up)

การประสานงานในแนวราบ (Horizontal) หมายถึง การประสานงานในระดับเดียวกัน


2.ให้นิสิตอธิบายความสำคัญของการประสานงานกับการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

คำตอบ ความสำคัญของการประสานงาน ได้แก่

1.) การประสานงานเป็นกระบวนการในการบริหาร

2.) การประสานงานเป็นระเบียบธรรมเนียมในการบริหารงาน

3.) การประสานงานเป็นหน้าที่ของนักบริหารหรือหัวหน้างาน

ดังนั้น การที่จะจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องมีนักบริหารในการทำหน้าที่ดำเนินการกำหนดนโยบายซึ่งครอบคลุมการทำงานในภาพรวมให้เป็นไปตามเป้าหมายของศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้


3.การรายงานผลมีความสำคัญอย่างไร ต่อการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

คำตอบ การรายงานผลมีความสำคัญต่อการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก การบริหารงานคุณภาพที่ผู้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบต้องจัดทำบันทึกและเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพราะการรายงานผลเป็นส่วนสำคัญในการแสดงข้อมูลอย่างเป็นระบบให้กับผู้บังคับบัญชา หรือสาธารณชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน และเป็นการนำเสนอเพื่อปรับปรุงในการดำเนินงานครั้งต่อไป


4.ประเภทของเงินงบประมาณในการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้มีอะไรบ้าง

คำตอบ งบประมาณในการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ แบ่งเป็น 7 ประเภท ประกอบด้วย

(1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

(2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว

(3) หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

(4) หมวดค่าสาธารณูปโภค

(5) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

(6) หมวดเงินอุดหนุน

(7) หมวดรายจ่ายอื่น ๆ


5.เงินอุดหนุนโดยอนุโลมมีอะไรบ้าง อธิบาย

คำตอบ เงินอุดหนุนโดยอนุโลม ได้แก่

1.) ค่าฌาปนกิจ คือ เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

2.) ค่าสินบน คือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งหรือตอบแทนที่ช่วยให้สำเร็จตามประสงค์

3.) ค่ารางวัลนำจับ คือ เงินค่าหัว ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาแก่ อาชญากร หรือ ผู้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

4.) เงินอื่น ๆ ที่สำนักงบประมาณจะกำหนดเพิ่มเติมแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 และ 10

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 และ 10


บทที่ 9 การประสานงาน Coordinating1.) สิ่งสำคัญเบื้องต้นของการประสานงานมีอะไรบ้าง

คำตอบ สิ่งสำคัญเบื้องต้นของการประสานงาน ได้แก่

1. การจัดวางหน่วยงานที่ง่ายและเหมาะสม (Simplified Organization)

ในองค์การธุรกิจทั่วไปการจัดวางหน่วยงานควรคำนึงถึง

ก. การแบ่งแผนก

ข. การแบ่งตามหน้าที่

ค. การจัดวางรูปงานและระเบียบการที่ชัดแจ้งแก่ทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้อง

2.) การมีโครงการและนโยบายอันสอดคล้องกัน (Harmonized Program and Policies)

3.) การมีวิธีติดต่องานภายในองค์การที่ทำไว้ดี (Well Designed Methods of Communication)

เครื่องมือที่ช่วยในการติดต่อส่งข่าวคราวละเอียด ได้แก่

ก. แบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน (Working Papers)

ข. รายงานเป็นหนังสือ (Written report)

ค. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการติดต่องาน

4.) มีเหตุที่ช่วยให้มีการประสานงานโดยสมัครใจ (Coordination through Supervision)

5.) การประสานงานโดยวิธีควบคุม (Coordination through Supervision)

หัวหน้างาน มีหน้าที่ ดูการดำเนินปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องและใช้วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระยะ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องและหาทางแก้ไข


2. เทคนิคการประสานงาน (Techniques Coordination) มีอะไรบ้าง

คำตอบ เทคนิคการประสานงาน (Techniques Coordination) ได้แก่

1.) จัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.) การกำหนดอำนาจหน้าที่และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน

3.) การสั่งการและการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.) การใช้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประสานงานโดยเฉพาะการประสานงานภายในองค์การ

5.) การจัดให้มีการประสานงานระหว่างพนักงานในองค์การ

6.) การจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

7.) การติดตามผล


3. จงอธิบายอุปสรรคของการประสานงาน มาพอเข้าใจ

คำตอบ อุปสรรคของการประสานงาน ได้แก่

1.) การขาดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน จะกลายเป็นสาเหตุทำให้การติดต่อประสานงานที่ควรดำเนินไปด้วยดี ไม่สามารถกระทำได้

2.) การขาดผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารที่มีความสามารถ

3.) การปฏิบัติงานไม่มีแผน ซึ่งเป็นการยากที่จะให้บุคคลอื่น ๆ ทราบวัตถุประสงค์และวิธีการในการทำงาน

4.) การก้าวก่ายหน้าที่การงาน

5.) การขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี ทำให้การทำงานอย่างเป็นระบบ ขาดความร่วมมือ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

6.) การขาดการนิเทศงานที่ดี

7.) ความแตกต่างกันในสภาพและสิ่งแวดล้อม

8.) การดำเนินนโยบายต่างกันเป็นอุปสรรคต่อการประสานงาน

9.) ประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างกันจะเป็นการยากที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกัน

10.) การทำหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจไม่ชัดแจ้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกังวลใจและอาจไปก้าวก่ายงานของบุคคลอื่นได้

11.) ระยะทางติดต่อห่างไกลกัน

12.) เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน เนื่องมาจากการกุมอำนาจหรือการกระจายอำนาจมากเกินไป


4. จากทฤษฎีที่ศึกษามานิสิตคิดว่าศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ใดบ้างที่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี จงยกตัวอย่างศูนย์ฯ พร้อมอธิบาย

คำตอบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (The National Gallery) มีการประสานงาน ให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและการจัดแสดงภาพศิลปกรรมชิ้นเยี่ยมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งในและต่างประเทศบทที่ 10 การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน Reporting

1.การรายงานผลมีความสำคัญอย่างไร ต่อการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

คำตอบ การรายงานผลมีความสำคัญต่อการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เนื่องจาก การบริหารงานคุณภาพที่ผู้ทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบต้องจัดทำบันทึกและเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพราะการรายงานผลเป็นส่วนสำคัญในการแสดงข้อมูลอย่างเป็นระบบให้กับผู้บังคับบัญชา หรือสาธารณชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน และเป็นการนำเสนอเพื่อปรับปรุงในการดำเนินงานครั้งต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หลักการสั่งการอำนวยการ (Directing)
หลักการสั่งการอำนวยการ (
Directing)
การอำนวยการ

หมายถึง การจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการสั่งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ชี้แนะ บุคคล การนิเทศงาน และการติดตามผล เพื่อให้งานดำเนินไปตามแผน หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้องค์ประกอบของการอำนวยการ มี
4 องค์ประกอบ ได้แก่

1. ความเป็นผู้นำ

เป็นกระบวนการของการสั่งการ และการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในองค์การ ให้ยอมตามเพราะยอมรับในอำนาจที่มาจาก 3 แหล่ง คือ

1) ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา

2) อำนาจจากบารมี

3) อำนาจตามกฎหมาย

จึงก่อให้เกิดผู้นำ 3 แบบ คือ

1) แบบประชาธิปไตย

2) แบบเผด็จการ

3) แบบตามสบาย


2.
การจูงใจ

มีความสำคัญต่อการสั่งการหรือการอำนวยการ เพราะเกี่ยวกับบุคลากรให้ปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องมีการจูงใจหรือกระตุ้นให้อยากทำงาน โดยอาศัยหลักธรรมชาติว่ามนุษย์ต้องการ 5 ระดับได้แก่

1) ความต้องการขั้นพื้นฐาน คือปัจจัย 4

2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

3) ความต้องการทางสังคม

4) ความต้องการมีเกียรติยศชื่อเสียง

5) ความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต

ดังนั้น ในการสั่งการโดยมีเทคนิคจูงใจด้วย ก่อนจะสั่งการควรขึ้นคำถามก่อนว่า พอมีเวลาหรือไม่หรือ คุณจะช่วยงานนี้ได้ไหม


3.
การติดต่อสื่อสาร

เป็นกระบวนการสำคัญช่วยให้การอำนวยการดำเนินไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ มี 2 ลักษณะคือ

1) สื่อสารแบบทางเดียว

2) สื่อสารแบบ 2 ทาง


4.
องค์การและการบริหารงานบุคคล

จุดมุ่งหมายของนักอำนวยการคือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์การ ซึ่งต้องการไม่เหมือนกันผู้อำนวยการจึงต้องทำให้เกิดความสมดุลกันรูปแบบของการอำนวยการ มี
5 รูปแบบ ได้แก่

1. คำสั่งแบบบังคับ

2. คำสั่งแบบขอร้อง

3. คำสั่งแบบแนะนำหรือโดยปริยาย

4. คำสั่งแบบขอความสมัครใจ